Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego https://netprint.pl

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest DEMUR Krzysztof Wcisło, ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, NIP 737-196-00-63, REGON 120165596
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
  4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
  5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
  6. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
   1. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
   2. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;
  7. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
   1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
   2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
   3. zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.
  8. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 2. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  2. do sprostowania (poprawiania swoich danych);
  3. do usunięcia danych

   WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.

  4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

  5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. do przenoszenia danych;

   WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Zakres przetwarzania danych

  1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
   • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
   • adres IP;
   • wersję oprogramowania przeglądarki;
   • system operacyjny komputera;
   • logi systemowe;
  2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
   • adres;
   • adres poczty elektronicznej;
   • numer telefonu kontaktowego
 4. Powiadomienia i pliki cookies

  1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.
  2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
  3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
   1. Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
   2. Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   3. Safari - https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
   4. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
   5. Opera - http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: [email protected]
 5. USŁUGI MARKETINGOWE & STATYSTYCZNE

  Zarządzaj zgodami