Regulamin

 1. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego Netprint.pl dostępnego pod adresem https://netprint.pl
  2. Skorzystanie z oferty sklepu Netprint.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Netprint.pl
   2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://netprint.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
   3. Operator - DEMUR Krzysztof Wcisło, ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, 737-196-00-63
   4. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
   5. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
  4. Sklep prowadzi sprzedaż wizytówek, ulotek, banerów, plakatów, tablic reklamowych, rollup-ów na zamówienie Kupującego.
  5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
  6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem
 2. Składanie zamówień

  1. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga uprzedniej rejestracji.
  2. Rejestracja wymaga podania następujących danych,
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres e-mail
   3. Adres korespondencyjny
   4. Numer telefonu kontaktowego
  3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje hasło do swojego konta w sklepie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  4. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą dodatkowo podają Numer Identyfikacji Podatkowej.
  5. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
  6. Kupujący ma możliwość zamówienia wizytówek, ulotek, banerów, plakatów, tablic reklamowych, rollup-ów
   1. Zgodnie z przesłanym przez siebie plikiem graficznym
   2. Na podstawie szablonu graficznego dostępnego w sklepie Netprint.pl
  7. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego kupujący oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w zamówieniu pliku graficznego.
  8. W przypadku zamówienia wykonania wizytówek, ulotek, banerów, plakatów, tablic reklamowych, rollup-ów na podstawie szablonu graficznego pochodzącego z serwisu Netprint.pl kupujący nie nabywa żadnych praw autorskich do przedmiotu zlecenia, w szczególności nie ma prawa do reprodukcji, powielania, oraz rozpowszechniania przedmiotu zamówienia ani nie może z tego tytułu czerpać jakichkolwiek dochodów. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zawarcia odrębnej pisemnej umowy licencyjnej z operatorem.
  9. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich.
  10. Zamówienia mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  11. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 3. Płatności i wysyłka zakupionych towarów

  1. Podstawową formą płatności akceptowaną przez sklep jest przelew elektroniczny, obsługiwany przez DotPay SA, zgodnie z regulaminem tych przelewów.
  2. Towar jest wysyłany maksymalnie w ciągu 10 dni roboczych po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po 14 dniach roboczych.
  3. O realizacji zamówienia, wysyłce, kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

  1. Operator informuje, że kupującym będącym konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie stosownego pisma (podpisanego przez kupującego) na adres operatora; wzór pisma o odstąpieniu stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie odstąpienia od umowy uważa się ja za niezawartą, a kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru; kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów
  2. Zgodnie z przepisem art. 38 ustawy z 30 maja 2014 o prawach konsumenta uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje m.in. towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta. Takimi towarami są wizytówki, ulotki, plakaty, banery, tablice, roll-upy.
  3. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru mogą być zgłaszane na adres e-mail netprint@netprint.pl
  4. Operator nie odpowiada za błędy wprowadzane na szablonach graficznych pochodzących z serwisu Netprint.pl oraz plikach przesłanych przez kupującego.
  5. Operator nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Kupującego.
 5. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
  3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: netprint@netprint.pl
  4. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
  5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.