Regulamin

 1. SŁOWNIK POJĘĆ

  W Regulaminie użyliśmy poniższych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób

  1. Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
  2. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego tj. [email protected]
  3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
  4. Koszyk – udostępniona indywidualnie dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
  5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
  6. Produkt - dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  7. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
  8. Sprzedawca – sprzedawcą i właścicielem Sklepu Internetowego jest DEMUR, ul. Stawowa 33A, 34-730 Mszana Dolna, 737-196-00-63, numeru telefonu 18 479 14 82
  9. Umowa Sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem na odległość, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
  10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient określa jej szczegóły.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klienta w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
  2. Informację na temat metod ochrony danych osobowych stosowanych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi Załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Momentem zawarcia umowy Sprzedaży jest moment otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
  4. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.
 3. ZASADY REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

  1. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym wiąże się z rejestracją (założeniem konta). Rejestracja następuje w momencie złożenia pierwszego zamówienia. Rejestracja wymaga podania następujących danych:
   1. Imię i nazwisko;
   2. Adres e-mail;
   3. Adres korespondencyjny;
   4. Numer telefonu kontaktowego;
   5. Numer Identyfikacji Podatkowej w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą.
  2. Klient zobowiązany jest podać swoje prawidłowe dane. Zabronione jest podawanie danych osób trzecich.
  3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje hasło do swojego konta w Sklepie Internetowym na adres e-mail podany w formularzu Zamówienia.
  4. Klient ma możliwość zamówienia Produktów takich jak: ulotki, wizytówki, banery, roll-upy, vouchery, dyplomy, plakaty:
   1. na podstawie szablonu graficznego dostępnego w Sklepie Internetowym;
  5. W przypadku przesłania własnego projektu graficznego Klient oświadcza, iż przysługują mu prawa autorskie do projektu graficznego oraz ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu praw autorskich dotyczących przesłanego w Zamówieniu pliku graficznego.
  6. W przypadku złożenia Zamówienia na wykonanie Produktu w postaci ulotki, wizytówki, banery, roll-upy, vouchery, dyplomy, plakaty na podstawie szablonu graficznego pochodzącego ze Sklepu Internetowego cena Produktu obejmuje koszt odpowiednich licencji i praw autorskich, pozwalających na wykonanie przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku Klient nie nabywa żadnych praw autorskich do Produktu, w szczególności nie ma prawa do reprodukcji, powielania oraz rozpowszechniania Produktu, nie może z tego tytułu czerpać jakichkolwiek dochodów. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagają zawarcia odrębnej umowy licencyjnej z Sprzedawcą, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
  7. Składanie Zamówień odbywa się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  8. W celu złożenia Zamówienia, w pierwszej kolejności Klient powinien wybrać interesujący go Produkt z oferty Sprzedawcy projektując ulotkę lub wizytówkę, określając ich parametry, a następnie dodać wskazany Produkt do koszyka klikając w przycisk ZAMÓW. Kliknięcie w ten przycisk powoduje przeniesienie Produktu do koszyka, po czym Klient ma możliwość kontynuowania zakupów.
  9. Aby zakończyć dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym Klient wchodzi do Koszyka klikając w jego ikonę dostępną w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego. Po sprawdzeniu informacji o Produkcie w koszyku w celu finalizacji Zamówienia należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM.
  10. Po kliknięciu w przycisk ZAMAWIAM Klient jest przenoszony do formularza Zamówienia, który należy uzupełnić wprowadzając wymagane przez formularz dane oraz składając wymagane oświadczenia woli. Ostateczne potwierdzenie złożenia następuje poprzez kliknięcie przycisku ZAMAWIAM dostępnego w formularzu Zamówienia.
  11. Należy pamiętać, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza czy może ono zostać przyjęte do realizacji. Następnie przyjmuje Zamówienie Klienta, co jest potwierdzane specjalnym Powiadomieniem. Z chwilą otrzymania Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży na odległość.
 4. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

  1. Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:
   1. Płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy;
   2. Płatności przy pomocy systemu Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem wyżej wymienionego systemu;
   3. Płatności za pobraniem;
  2. Dostawa zakupionych Produktów jest realizowana przy pomocy zewnętrznego przewoźnika/firmy kurierskiej;
  3. Przeciętny czas przygotowania zamówienia do wysyłki wynosi do 10 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należności za złożone Zamówienie. W wyjątkowych okolicznościach wysyłka towaru następuje po 14 dniach roboczych.
  4. O realizacji Zamówienia oraz wysyłce Klient informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania Zamówienia.
  5. Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki lub obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Pozwoli to na natychmiastowe rozwiązanie zaistniałego problemu.
 5. REKLAMACJE

  1. Sprzedawca względem Klienta odpowiada, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz Dyrektywą 1999/44/EC z 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji.
  2. Każdy Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji. Korzystając z tego prawa Klient proszony jest o precyzyjnie opisanie występującej wady Produktu.
  3. Sprzedawca w dbałości o rzetelną realizację Zamówień zwraca uwagę na to, że mogą wystąpić różnice w kolorze Produktów wynikające z różnic w ustawieniach ekranu/monitora w urządzeniu. W związku z powyższym Sprzedawca nie odpowiada za różnice w kolorach spowodowane przekłamaniami urządzenia należącego do Klienta oraz za wady towaru powstałe nie z jego winy
  4. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia przez Klienta Reklamacji.
  6. Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.
 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta lub jest osobą fizyczną zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.
  2. Zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta podmiot, o którym mowa w pkt. 1 powyżej nie ma prawa do odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co ma miejsce w przypadku określonych Produktów sprzedawanych w Sklepie Internetowym (ulotki, wizytówki, banery, roll-upy, vouchery, dyplomy, plakaty).
  3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy złożyć odpowiednie oświadczenie woli i przesłać je Sprzedawcy razem z zakupionym Produktem oraz informacją o rachunku bankowym Klienta, na który zostanie dokonany zwróć ceny Produktu.
  4. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy.
  5. Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Każdy Klient posiadający status, o którym mowa w §6 pkt.1 ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
   1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
   2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
  3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  4. Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku do odwołania.